Psychotherapie kinderen & jongeren: werkwijze

Hieronder kan je een overzicht terug vinden van de verschillende stappen die gewoonlijk genomen worden, van aanmelding tot afronding. Het kan zijn dat er afgeweken wordt van deze stappen, wanneer de psycholoog dit nodig acht. De psycholoog zal dit met jullie opnemen en bespreken, indien dit het geval is.

Aanmelding

Het proces begint bij de aanmelding van je zoon of dochter. Een aanmelding kan je telefonisch doen, of via het formulier op deze website. Meer informatie hierover vind je op de pagina 'Maak een afspraak'. 

Graag geven we mee dat wanneer je wilt aanmelden voor je kind, beide ouders op de hoogte moeten zijn en akkoord gaan met de begeleiding. Indien dit niet het geval is, kunnen wij je kind niet zien in onze praktijk. De psycholoog zal dit bij je navragen alvorens de eerste afspraak gepland wordt. Wanneer het u echt niet haalbaar lijkt om de andere ouder op de hoogte te brengen, kan je steeds individueel als ouder op gesprek komen.

Intake

De intake is het eerste gesprek met de psycholoog. Gewoonlijk worden hiervoor het kind of de jongere met zijn beide ouders uitgenodigd. Wanneer dit niet haalbaar lijkt, kan je dit bespreken met de psycholoog en kunnen er twee afzonderlijke intakes gepland worden, waarop telkens het kind of de jongere met één van zijn/haar ouders aanwezig is.

Tijdens dit eerste gesprek wordt er kennis gemaakt met de psycholoog, met het kind of de jongere en met de ouders. Er wordt stil gestaan bij de aanmeldingsreden en de problemen worden kort verkend. Ook andere levensdomeinen komen aan bod, zodat de psycholoog een overzicht krijgt van de leefwereld van het kind of de jongere en jullie gezin. Tenslotte wordt er informatie meegegeven over de werkafspraken, praktische informatie wat betreft tarieven en betalingen en worden de eerste afspraken gepland, indien jullie dat wensen. Uiteraard kunnen jullie na dit eerste gesprek nog even de tijd nemen om alles te laten bezinken en later te beslissen of jullie verder gaan met het belevingsonderzoek.

Belevingsonderzoek

Tijdens het belevingsonderzoek wordt verder stilgestaan bij de belevingswereld van het kind of de jongere en de ouders. De problemen en zorgen worden verder verkend, maar er wordt ook stilgestaan bij wat goed loopt. Het kind of de jongere komt een aantal keer individueel bij de psycholoog, waar via gesprek, spel, tekeningen en andere opdrachten zicht wordt gekregen op de sociaal-emotionele vaardigheden en ontwikkeling van je kind. Er wordt verder gezocht naar wat er precies aan de hand is, en hoe we de problemen kunnen begrijpen, want vaak zijn de problemen slechts een symptoom van een onderliggend probleem of vastgelopen ontwikkelingsproces. Tijdens een oudergesprek wordt stil gestaan bij de ontwikkeling van je kind door de jaren heen en het ouderschap.

Adviesgesprek

Nadat het belevingsonderzoek wordt afgerond, worden jullie opnieuw uitgenodigd door de psycholoog. De psycholoog bekijkt samen met jullie wie aanwezig is op dit gesprek: soms gaat dit gesprek enkel met de ouders door, soms is het kind of de jongere ook aanwezig. Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid de tijd genomen om de resultaten van het belevingsonderzoek te bespreken. De psycholoog probeert samen met jullie de puzzel te maken, zodat we beter kunnen begrijpen van waar de problemen komen en hoe het komt dat het kind bepaalde symptomen heeft. De psycholoog bekijkt samen met jullie de mogelijkheden voor behandeling. Soms zal de psycholoog aangeven dat er geen behandeling nodig is, maar het is ook mogelijk dat de psycholoog individuele therapie adviseert voor je kind, aangeeft dat gezinsgesprekken een mogelijke oplossing kunnen bieden of enkele oudergesprekken aanraadt, waarbij ondersteuning wordt gegeven aan jullie als ouders. Een combinatie van de verschillende vormen is ook een mogelijkheid. De psycholoog bekijkt samen met jullie hoe de therapie verder vormgegeven zal worden, en wat de precieze doelstellingen zullen zijn. Indien gewenst kunnen onmiddellijk de eerste afspraken vastgelegd worden.

Individuele therapie voor het kind/de jongere

Tijdens individuele therapie wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken, afhankelijk van de leeftijd van het kind of de jongere, de aard van de problematiek, de voorkeur van het kind of de jongere,... Bij jongere kinderen wordt voornamelijk gebruik gemaakt van speltherapie, aangezien (jonge) kinderen voornamelijk veel vertellen via hun spel en fantasie. Het spreken over de problemen is nog te moeilijk voor hen. Bij oudere kinderen en jongeren wordt vaak gebruik gemaakt van gesprekstherapie, waarbij via het spreken over gebeurtenissen, gevoelens en gedachten geprobeerd wordt beter zicht te krijgen op hoe het ook anders zou kunnen, er wordt gezocht naar nieuwe manieren om met moeilijke en lastige dingen om te gaan. Daarnaast worden regelmatig andere technieken ingezet, bijvoorbeeld creatieve therapie (waarbij via tekeningen of knutselwerkjes beter zicht wordt gekregen op de gevoelens- en belevingswereld van het kind of de jongere) of psychodrama (waarbij via rollenspel en dramatechnieken wordt geprobeerd om beter zicht te krijgen op situaties uit het verleden, heden of toekomst, en eventuele veranderingsmogelijkheden),... Tijdens de individuele therapie wordt steeds het tempo van het kind of de jongere gevolgd, en kan hij of zij de inhoud van hetgeen aan bod komt grotendeels bepalen. Het kan gaan over dingen die moeilijk lopen, maar even goed over dingen die in het hier-en-nu op de voorgrond staan, en over dingen die goed lopen. De therapeut stuurt het proces van het kind of de jongere bij door interventies toe te passen op hetgeen het kind of de jongere zelf aanbrengt.

Ouderbegeleiding

Wanneer een kind of jongere in individuele therapie komt, wordt er bijna altijd  een parallel pad gelopen met de ouders onder de vorm van ouderbegeleiding. In deze sessies komt het proces van je kind aan bod, zodat jullie weten rond welke thema's momenteel gewerkt wordt in therapie. Op die manier kunnen jullie ook thuis rond dezelfde thema's bezig zijn met je kind, wat er voor kan zorgen dat je kind sneller stappen naar verandering kan zetten. Samen met de psycholoog bekijken jullie hoe jullie dit concreet thuis kunnen aanpakken, en wordt er gekeken naar wat al goed lukt en wat nog moeilijk loopt. Daarnaast is er ook ruimte om het te hebben over situaties of momenten waar jullie als ouders het momenteel het moeilijkst mee hebben, zodat jullie hierbij ondersteuning kunnen krijgen. Doorheen de ouderbegeleiding is het mogelijk dat er ook eigen thema's of herinneringen uit het verleden naar boven komen. De psycholoog zal dan samen met jou bekijken welke invloed dit mogelijks heeft op jezelf en je kind, en zoekt mee naar hoe je hiermee kan omgaan, zodat het zowel voor jou als je kind beter kan aanvoelen. Wanneer jullie gescheiden zijn, wordt bekeken of de oudergesprekken gemeenschappelijk of apart doorgaan, eventueel samen met nieuwe partners. Deze keuze wordt samen met jullie gemaakt, en hierbij wordt rekening gehouden met je eigen voorkeuren, de noden van je kind en het therapeutisch proces.

Gezinsbegeleiding

Bij oudere kinderen of jongeren, of wanneer dit nuttig kan zijn voor het therapeutisch proces, worden er meestal ook gemeenschappelijke sessies gepland met ouders en kind of jongere samen, naast de individuele therapie. Het is ook mogelijk dat andere leden van het gezin mee uitgenodigd worden. Tijdens deze sessies wordt stilgestaan bij het functioneren van jullie gezin en de onderlinge interacties. Via gesprek of via opdrachten worden jullie uitgenodigd en uitgedaagd om kritisch naar julliezelf te kijken, maar ook om beter of anders naar elkaar te luisteren, met als bedoeling dat iedereen elkaar beter begrijpt en aanvoelt. Er wordt ook samen nagedacht en gepraat over mogelijke oplossingen of veranderingen voor de zorgen die er zijn, zodat jullie als gezin sterker staan in moeilijke of lastige situaties.

Afronding

Wanneer de zorgen die er aanvankelijk waren bij iedereen voldoende gedaald zijn, wordt er samen met jullie bekeken om het therapeutisch proces af te ronden. Vaak is een eerste stap hierin het verminderen van de frequentie van de therapie, om te kijken of de veranderingen ook stand houden wanneer er minder ondersteuning is. Wanneer dit het geval is, worden een aantal afrondingssessies gepland met het kind en jullie als ouders. Het is ook mogelijk dat er een gemeenschappelijke sessies met de ouders en het kind of de jongere komt, ter afronding van het proces. Hoe deze afrondingsfase concreet vormgegeven wordt, wordt bekeken samen met jullie.

Module wat kinderen en jongeren

Module voor wie

module team

Module tarieven