Psychotherapie kinderen & jongeren: Werkwijze

In deze rubriek trachten we een globaal overzicht te geven van de verschillende stappen die we samen doorlopen, vanaf de aanmelding tot de afronding. Er wordt echter bij iedere begeleiding bekeken of het zinvol is af te wijken van deze stappen. Dit wordt steeds met iedereen die betrokken is doorgesproken.

Aanmelding

Een kind, jongere of een ouder kan worden aangemeld bij de praktijk via het formulier op de website, of telefonisch. De pagina 'maak een afspraak' bevat meer informatie hierrond.

Bij de aanmelding is het essentieel dat beide ouders op de hoogte zijn én ook akkoord gaan met de opstart van een begeleiding. Is dit niet zo, dan kunnen wij helaas het kind niet zien in onze praktijk. We begrijpen dat dit in sommige situaties moeilijk ligt en soms niet haalbaar lijkt. In die gevallen raden we aan dat je individueel als ouder op gesprek komt, waar we samen kunnen bekijken wat de zorgen en mogelijkheden zijn.

Intakegesprek

Het eerste gesprek in de therapiepraktijk wordt de intake genoemd. Daarbij staat een eerste kennismaking centraal. We geven er de voorkeur aan beide ouders samen met het kind of de jongere hierbij uit te nodigen. Wanneer iemand inschat dat het niet wenselijk is dat beide ouders tegelijkertijd aanwezig zijn, dan kunnen we ook samen beslissen om twee afzonderlijke intakes te plannen (waarop de ouders afwisselend met het kind of de jongere aansluiten).

Tijdens dit eerste gesprek staan we stil bij de reden van aanmelding. Soms gaan we hierbij in het gesprek breder dan de problemen op zich, en verkennen we ook andere levensdomeinen. Zo kan de psychotherapeut jullie leren kennen met een open bril.

Tenslotte krijg je ook wat praktische informatie mee (bv. rond tarieven, (terug)betalingen, werkafspraken, maken van volgende afspraken, ...).

Verkennende fase

Wordt de keuze gemaakt samen van start te gaan, dan gebruiken we de eerste sessies als verkennende fase. Hierbij wordt geprobeerd zicht te krijgen op de belevingswereld van het kind, de jongere en van de ouders. We verkennen daarbij de zorgen en de moeilijkheden, en proberen ook breder te kijken naar wat goed loopt en waar sterktes liggen. De manier waarop dit gebeurt is wisselend: er worden individuele sessies gepland met het kind of de jongere waar er via spel, gesprek of korte opdrachtjes gewerkt wordt, er zijn gesprekken met de ouders of er zijn gezamenlijke gesprekken met kind en ouders. In deze fase kan er ook, mocht dit een meerwaarde hebben, contact worden opgenomen met externen (bv. school, andere hulpverlening, andere belangrijke personen, ...). Dit gebeurt steeds met toestemming van de ouders. Tenslotte kan er ook, wanneer dit zinvol geacht wordt, gebruik gemaakt worden van psychodiagnostiek om een volledig beeld te krijgen van één of meerdere personen uit het gezin.

Verdere hulpverlening

Na deze verkennende fase bekijken we samen of en welke hulpverlening verder wenselijk zou zijn. Opties daarbij zijn ouderbegeleiding, psychotherapie voor kinderen/jongeren (via gesprekken, psychodrama, speltherapie, ...) , gezinsbegeleiding, een combinatie hiervan, externe hulpverlening, ... . Hoe vaak we samen komen en hoe lang deze hulpverlening zal duren valt vooraf niet te voorspellen: we engageren ons om samen met jullie geregeld te evalueren en we trachten de begeleiding af te stemmen op de noden en mogelijkheden die er zijn binnen het gezin. Dit betekent dat een begeleiding kan afgerond zijn na enkele sessies, maar ook veel langer kan duren.

Wanneer er wordt ingeschat dat iedereen zelf terug verder kan, zal de hulpverlening in samenspraak geleidelijk aan worden afgerond. Meestal verminderen we eerst wat de frequentie, om uiteindelijk via één of meerdere afrondingssessies de samenwerking te beëindigen.

Module wat kinderen en jongeren

Module voor wie

module team

Module tarieven